තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිය

                       තොරතුරු දැනගැනීම ඔබගේ මුලික අයිතිවාසිකමකි.

                     2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත

                       යටතේ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයිතිවාසිකම ඔබට ඇත.

                      තොරතුරු නිලධාරි ලෙස සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා කටයුතු කරන අතර

                       අභියාචනා නිලධාරියා ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කටයුතු කරනු ඇත.

    1. තොරතුරු නිලධාරි  -  සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

                       දුරකථන අංකය - 031-2259102

                      ඉදිරිපත් කල යුතු අයදුම්පත්   -  RTI 1  තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම

    2. අභියාචනා නිලධාරියා - ප්‍රාදේශීය ලේකම්

                        දුරකථන අංකය - 031-2259101

News & Events

Scroll To Top